• مزایای مخترع شدن

   مزایای مخترع شدن

   مزایای ثبت اختراع : 

   1. امکان فروش گواهی ثبت اختراع به عنوان حق امتیاز انحصاری تولید(در حقیقت ثبت اختراع سند مالکیت شما بر یک طرح میباشد)
   2. امکان استفاده از تسهیلات اعطایی بنیاد ملی نخبگان (در صورت برگزیده شدن در جشنواره‌های مورد تأیید آن بنیاد مانند جشنواره رویش)
   3. امکان استفاده از تسهیلات خدمت سربازی (کسری، گذراندن خدمت در مراکز تحقیقاتی یا نزدیک محل سکونت و …)